Wadliwy dokument z dnia 27 stycznia 2010 r, rzekomo pochodzący od Podsekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta Mariusza Handzlika, skierowany do Andrzeja Kremera z resortu spraw zagranicznych, jest faktycznie mową hipnotyczną, zawiera w sobie ukryty podtekst, zapowiadający katastrofę Smoleńską. Jak mogło dojść do wycieku z Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wadliwego pod względem formalnym dokumentu, który z powodu braku na nim ważnego podpisu, nie jest nawet oświadczeniem prywatnym? Kto faktycznie stoi, za sfabrykowaniem nieistniejącego dokumentu z dnia 27 stycznia 2010 r, nie wyrażającego na zewnątrz woli Kancelarii Prezydenta i w jakim celu został wypuszczony na zewnątrz taki dokument „bubel”? Czy w Polsce, z organu administracji publicznej, mógłby wyciec na zewnątrz wadliwy pod względem formalnym dokument, gdyby nie było to wolą służb specjalnych? Czy z chwilą otrzymania wadliwego pod względem formalnym dokumentu z dnia 27 stycznia 2010 r, nie wyrażającego woli organu na zewnątrz: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ambasador RP w Moskwie, Polsko-Rosyjska Grupa ds. Trudnych, jednocześnie zostali poinformowani, że wolą służb specjalnych Rzeczypospolitej Polskiej jest, aby Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński, nie dotarł do Smoleńska? Czy tekst dokumentu z dnia 27 stycznia 2010 r, ma za zadanie poinformować: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ambasadora RP w Moskwie, Polsko-Rosyjską Grupę ds. Trudnych, z powodu jakich poglądów, Lech Kaczyński Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, nie może dotrzeć do Smoleńska?

Z racji, że od 1998 r. sama jestem nękana przez służby specjalne, dokumentami nieistniejącymi (pozornymi), to czytając artykuł: Dokumenty jedno, a Tusk dalej swoje | Publicystyka, wiadomości, opinie – Portal niezależna.pl http://niezalezna.pl/27223-dokumenty-jedno-tusk-dalej-swoje?page=11, zwróciłam szczególną uwagę na dokument z dnia 27.01.2010 r. Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Podsekretarz Stanu Mariusz Handzlik, skierowanego do Pana Andrzeja Kremera Podsekretarza Stanu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, umieszczony w treści tego artykułu.

Na podstawie (art. 142 ust. 2 Konstytucji RP) ” Prezydent Rzeczypospolitej wydaje postanowienia w zakresie realizacji pozostałych swoich kompetencji”.

Powstaje pytanie: czy w sprawie realizacji wizyty w Katyniu w kwietniu 2010 r, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej powinien na podstawie (art. 142 ust. 2 Konstytucji RP) wydać postanowienie mające charakter wiążący, w zakresie realizacji swoich kompetencji, upoważniające poszczególne służby, do podjęcia stosownych działań, w celu zrealizowania planowanej wizyty?

Postanowienie, będące oświadczeniem woli Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, o planowaniu wizyty w Katyniu w kwietniu 2010 r. miało by charakter wiążący zarówno dla odpowiednich służb polskich i rosyjskich, do przygotowania takiej wizyty.

Umieszczony w treści artykułu  http://niezalezna.pl/uploads/foto/2012/04/pismo01_kremer.jpg z dnia 27.01.2010 r. dokument Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Podsekretarza Stanu Mariusza Handzlika, skierowany do Andrzeja Kremera Podsekretarza Stanu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, z racji że nie ma ważnego podpisu, to nie jest czynnością urzędową, a więc nie musi być oparty na prawie. Dokument z dnia 27.01.2010 r. nie korzysta więc z domniemania prawdziwości ani zgodności z prawdą. Jako dokument nieistniejący, nie podlega wykonaniu!Image

Poniżej udowodnię, że takie pojecie, jak akt nieistniejący (pozorny), jakim jest dokument z dnia 27 stycznia 2010 r. istnieje w orzecznictwie prawnym, a oto przykłady:

  1. por. 2005.07.07 wyrok SN IV CK 12/05 LEX nr 180909  „teza 2. Uznanie decyzji administracyjnej za bezskuteczną w obrocie prawnym należy co do zasady do drogi postępowania administracyjnego. Kompetencja sądu cywilnego do orzekania prejudycjalnie, w poddanej jego osądowi sprawie i na potrzeby jej rozstrzygnięcia, o uznaniu decyzji za pozbawioną skuteczności prawnej zachodzi w przypadkach kwalifikujących taką decyzję jako akt nieistniejący (pozorny)”.
  2. or. 2006.06.30  wyrok wsa IV SA/Wa 479/06  LEX nr 219263 w Warszawie „Brak podpisu osoby uprawnionej do reprezentowania rady gminy na uzasadnieniu do uchwały tego organu sprawia, iż uzasadnienie to musi być uznane za nieistniejące”.
  3. por. Wyrok z dnia 2 kwietnia 2008 r.  Sąd Najwyższy  III CSK 299/07 „teza2. Dokument prywatny nie może istnieć bez podpisu”.
  4. por. Taras W.  Glosa P  OSP  1992/5/116 – t.1  Glosa do wyroku SN z dnia 28 listopada 1990 r., III ARN 30/90. „Brak podpisu upoważnionego pracownika organu administracji powoduje, iż mamy do czynienia z projektem decyzji”.
  5. por. Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego  z dnia 28 lutego 1989 r. IV SA 116/89 OSP 1991/1 poz. 27 Glosa: Taras Wojciech OSP 1991/1 str. 47 Aprobująca. (z uzasadnienia) „Informacja jest oświadczeniem wiedzy, zaś decyzje uznaje się powszechnie za oświadczenia woli. Tym samym informacja niczego nie rozstrzyga, nie zawiera w swej treści jakiejkolwiek normy postępowania, nie stanowi regulacji, nie jest nakierowana na wywoływanie bezpośrednich skutków prawnych, nie zmienia też sytuacji prawnej obywatela w przeciwieństwie do jego sytuacji faktycznej. Informacji urzędowej nie przysługuje przymiot związania treścią, z tym że idzie tutaj o związanie organu administracji, a nie obywatela, który po otrzymaniu informacji nadal sam decyduje o swym przyszłym zachowaniu. Jedynie wówczas można mówić o mocy wiążącej informacji, gdy wyraźny przepis prawa tak stanowi lub gdy wymaga tego ochrona zaufania obywateli do działań podejmowanych przez organy administracji. Jednak w obydwóch przypadkach związanie organu treścią udzielonej informacji nie następuje na skutek samego dokonania oświadczenia”.
  6. por. Postanowienie  z dnia 9 kwietnia 1968 r.  Sąd Najwyższy  II CR 112/68 LEX nr 6309 6309 „Brak należytego podpisania orzeczenia jest równoznaczny z nieistnieniem orzeczenia”.
  7. por. Wyrok  z dnia 15 stycznia 2009 r.  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku  III SA/Gd 373/08 „Decyzja nie będzie istniała, dopóki nie zostanie podpisana przez osobę uprawnioną, którą może być osoba piastująca funkcję organu, jak również osoba zatrudniona w urzędzie będącym aparatem pomocniczym takiego organu i posiadająca pisemne upoważnienie do podpisywania decyzji wystawione przez organ administracji, a właściwie przez osobę pełniącą funkcję tego organu”. LEX nr 485893 485893 Dz.U.2005.8.60: art. 210 § 1 pkt 8.

Na podstawie (§ 26. ust. 1 Załącznika Instrukcja Kancelaryjna dla Zespolonej Administracji Rządowej w Województwie dla Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych a Administracji z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla zespolonej administracji rządowej w województwie. (Dz. U. z dnia 29 grudnia 1998 r.) ) „Pismo załatwiające sprawę powinno być pod względem formy zewnętrznej dostosowane do blankietów korespondencyjnych formatu A4 lub A5 w układzie pionowym lub poziomym i powinno zawierać: 1) nagłówek –  druk lub podłużną pieczęć nagłówkową, 2) znak sprawy, 3) powołanie się na znak i datę pisma, którego odpowiedź dotyczy,4) datę podpisania pisma przez osobę upoważnioną, 5) określenie odbiorcy w pierwszym przypadku wraz z adresem, 6) treść pisma, 7) podpis (imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe)”.

Analizowany dokument z dnia 27.01.2010 r. Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nie ma ani jednego z ważnych elementów podpisu, wymaganych na podstawie (§ 26 ust. 1 pkt. 7 cyt. wyżej Zał. Inst. Kancelaryjnej).

Dlatego powstaje pytanie: w jakim celu został sfabrykowany dokument z dnia 27.01.2010 r. moim zdaniem przez służby specjalne, gdyż innych możliwości brak?

Gdyż to służby specjalne są odpowiedzialne, za kształt zewnętrzny dokumentów wychodzących z Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Krystyna Trzcińska

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Connecting to %s