Moja prośba skierowana do Ministra Finansów, jako mego przełożonego, jako funkcjonariusza celnego zatrudnionego w Ministerstwie Finansów, o zabezpieczenie w trybie natychmiastowym, moich potrzeb materialnych w tym i na leki od astmy uczuleniowej, na którą jestem przewlekle chora, i która ma u mnie ciężki przebieg. Bez jakichkolwiek leków, jak to ma miejsce obecnie, astma uczuleniowa zagraża mojemu życiu. Zaś leków nie mam, z winy bezprawności działania, obecnie Ministerstwa Finansów, który arbitralnie, nie wypłaca mi uposażenia i innych świadczeń, jak również nie odprowadza za mnie składek ZUS. A wszystko to w nadziei że bez leków szybko umrę (rzekomo o to chodzi, tak mówił funkcjonariusz celny Henryk Bar już w 2000 r!). A to znaczy że winni bezprawności działania wobec mnie funkcjonariusze UOP/ABW, nie zostaliby wtedy pociągnięci do jakiejkolwiek odpowiedzialności! Gdyż służby specjalne zadbały o przepisy, ukrywające ich zbrodnie służbowe.

Zauważyłam, że organy administracji publicznej Rzeczypospolitej Polskiej, w wyraźny sposób pomagają służbom specjalnym UOP/ABW, aby za przestępstwa, jakich na mnie się dopuszczały się bezprawnie, w sposób ciągły, od 1997 r. do nadal, nie poniosły jakiejkolwiek odpowiedzialności, to „idą w zaparte”, zgodnie z popularnym obecnie powiedzenia: „ Polacy, nic się nie stało!  Nie łączy nas z Nią stosunek służbowy. Ona została zwolniona”!”

Tylko że te kłamstwa służb specjalnych UOP?ABW, nikogo obecnie już nie zmylą. Obywatele wiedzą, co trzeba wiedzieć. Obecnie przecież faktycznie już nikt nie wieży służbom specjalnym! Co oznacza, że takie wyparcie się, niepodważalnych faktów, może wynikać tylko z choroby psychicznej, lub jest obrzydliwą żenadą, rozpaczliwą, najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej!

Dlatego napisałam kolejne pismo, skierowane do najwyższych organów władz państwowych Rzeczypospolitej Polskiej, o następującej treści, informując jednocześnie, że pismo to, umieszczę w internecie, na moim blogu domowym: http://www.trzcinska52.wordpress.com , pisząc:

 Niniejszą treść pisma umieszczam również na moim blogu: trzcinska52.wordpress.com

Pilne!!!!!

dnia 27.06.2012 r.

Nadawca: Krystyna Trzcińska 02-784 Warszawa ul. Herbsta 4 m. 717 tel. kom. 721-370-247,
 
 

Odbiorca: Minister Finansów – Jacek Rostowski (do rąk własnych)
00-916 Warszawa ul. Świętokrzyska 12
e-mail: sekretariat.bmi@mofnet.gov.pl
Odbiorca: Sejm Komisja do Spraw Służb Specjalnych (KSS)
00-902 Warszawa ul. Wiejska 4/6/8
e-mail: listy@sejm.gov.pl
Odbiorca: Prokurator Generalny – Andrzej Seremet (do rąk własnych)
02-315 Warszawa ul. Barska 28/30
e-mail: minister@msw.gov.pl
Odbiorca: Minister Sprawiedliwości Jarosław Gowin (do rąk własnych)
00-950 Warszawa Al. Ujazdowskie 11
e-mail: bm@ms.gov.pl biuro@jgowin.pl, interwencje@jgowin.pl
Odbiorca: Minister Spraw Wewnętrznych  Jacek Cichocki (do rąk własnych)
02-591 Warszawa ul. Stefana Batorego 5
e-mail: minister@msw.gov.pl
Odbiorca: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Bronisław Komorowski (do rak własnych)
00-902 Warszawa ul. Wiejska 10
e-mail: listy@prezydent.pl
Odbiorca: Premier Rzeczypospolitej Polskiej – Donald Tusk (do rąk własnych).
00-583 Warszawa Al. Ujazdowskie 1/3
e-mail: kontakt@kprm.gov.pl 
Odbiorca: Minister Zdrowia – Bartosz Arłukowicz  (do rąk własnych).
00-952 Warszawa ul. Miodowa 15
e-mail: kancelaria@mz.gov.pl

     
 

P r o ś b a
 

o zabezpieczenie w trybie natychmiastowym, moich potrzeb materialnych w tym i na leki od astmy uczuleniowej, na którą jestem przewlekle chora i która ma u mnie ciężki przebieg. Bez jakichkolwiek leków, jak to ma miejsce obecnie, astma uczuleniowa zagraża mojemu życiu. Zaś leków nie mam, z winy bezprawności działania Ministerstwa Finansów, które arbitralnie, od dnia 01.07.2001 r. do nadal, nie wypłaca mi uposażenia i nie odprowadza składek ZUS, w nadziei że bez leków szybko umrę (rzekomo o to chodzi, tak mówił Henryk Bar juz w 2000 r!), a co znaczy że winni bezprawności działania wobec mnie, nie zostaliby wtedy pociągnięci do jakiejkolwiek odpowiedzialności, gdyż służby specjalne zadbały o przepisy, ukrywające ich zbrodnie służbowe.

Kolejny już raz, ale po raz pierwszy do wszystkich naraz adresatów niniejszego e-maila, jako funkcjonariusz celny mianowany, którego stosunek służbowy nawiązany aktem mianowania w Głównym Urzędzie Ceł, z dniem 01.07.2001 r. trwa nieprzerwanie do nadal, ponawiam moje żądanie, oparte cały czas na podstawie obowiązujących przepisów prawa, wnosząc o:

  • zabezpieczenie moich potrzeb materialnych w tym i na leki od astmy uczuleniowej, na którą jestem przewlekle chora i która ma u mnie ostry przebieg. Bez leków, jak to obecnie ma miejsce astma uczuleniowa zagraża mojemu życiu. Zaś leków nie mam, z winy bezprawności działania Ministerstwa Finansów, które arbitralnie, od dnia 01.07.2001 r. do nadal, nie wypłaca mi uposażenia i nie odprowadza składek ZUS, w nadziei że bez leków, szybko umrę (rzekomo o to chodzi, tak mówił Henryk Bar już w 2000 r, zatrudniony jako prawnik w departamencie Informatyki Głównego Urzędu Ceł!), a co znaczy że winni funkcjonariusze bezprawności działania wobec mnie, nie zostaliby wtedy pociągnięci do jakiejkolwiek odpowiedzialności, gdyż służby specjalne zadbały o przepisy, ukrywające ich zbrodnie służbowe w Rzeczypospolitej Polskiej.

Uzasadnienie

 

Oświadczam niniejszym, że nigdy nie otrzymałam negatywnej opinii służbowej, a tym samym nie mogłam zostać skutecznie zwolniona, na podstawie negatywnej opinii służbowej, której faktycznie w formie dokumentu urzędowego, będącego dowodem na okoliczność jej treści, żaden organ wobec mnie nie wydał!

Dlatego w obrocie prawnym nie może być i nie ma, dokumentu urzędowego, mającego charakter wiążący, o zwolnieniu mnie ze służby w Głównym Urzędzie Ceł.

Gdyż skoro, jako funkcjonariusz celny mianowany, nie otrzymałam negatywnej opinii służbowej w Głównym Urzędzie Ceł, mającej charakter wiążący, to niepodważalnie oznacza, że brak jest w obrocie prawnym dowodów z dokumentów urzędowych, mających charakter wiążący, o zwolnieniu mnie ze służby w Głównym Urzędzie Ceł, który to mój logiczny wywód został potwierdzony prawomocnym rozstrzygnięciem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Sztrasbourgu, który odrzucił moją skargę nr 31388/02 z powodów formalnych, jako niedopuszczalną z powodu braku dowodów z dokumentów urzędowych, na okoliczność mojej skargi złożonej do Sztrasbourga, w sprawie zwolnienia mnie ze służby w Głównym Urzędzie Ceł, co znaczy że Trybunał prawomocnym rozstrzygnięciem potwierdził, że nie zostałam zwolniona ze służby w Głównym Urzędzie Ceł!

Polska na podstawie Konstytucji RP jest zobligowana do przestrzegania międzynarodowych umów, dlatego musi uznać prawomocne rozstrzygnięcie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Sztrasbourgu z dnia 3 czerwca 2008 r, rozpoznawanej na posiedzeniu Komitetu trzech sędziów.

Ponadto funkcjonariusza celnego mianowanego (akt mianowania jest decyzja administracyjną) można zwolnić ze służby, tylko i wyłącznie na podstawie prawomocnego orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej, która to tylko komisja dyscyplinarna jest władna, w wydawanym orzeczeniu wskazać podstawę prawną zwolnienia funkcjonariusza celnego ze Służby Celnej.

Wobec mnie w Głównym Urzędzie Ceł, nie wszczęto postępowania wyjaśniającego. Dlatego też nie można było wszcząć też wobec mnie postępowania dyscyplinarnego i dlatego nie wszczęto!

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW(1)

z dnia 17 kwietnia 2000 r.

w sprawie trybu przeprowadzania postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego oraz sposobu wykonywania kar dyscyplinarnych w stosunku do funkcjonariuszy celnych.

§ 10. 1. Orzeczenie dyscyplinarne powinno być sporządzone na piśmie i zawierać:

1) stopień, imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby, która wydaje orzeczenie,

2) stopień, imię, nazwisko i stanowisko służbowe obwinionego,

3) określenie czynu zarzucanego obwinionemu,

4) rozstrzygnięcie co do winy i kary,

5) uzasadnienie prawne i faktyczne orzeczenia,

6) pouczenie o prawie do wniesienia odwołania lub złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz o terminie i trybie wniesienia odwołania,

7) podpis osoby, która wydała orzeczenie, miejsce i datę wydania.

2. W uzasadnieniu prawnym należy wyjaśnić w szczególności podstawy prawne orzeczenia, z przytoczeniem przepisów prawa.

3. Uzasadnienie faktyczne orzeczenia powinno zawierać w szczególności wskazanie faktów, które zostały uznane za udowodnione, dowodów, na których się oparto, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówiono wiarygodności i mocy dowodowej. W uzasadnieniu należy wskazać okoliczności, które zostały wzięte pod uwagę przy wymiarze kary.

Skoro Rzecznik Dyscyplinarny w Głównym Urzędzie Ceł nie wydał wobec mnie prawomocnego orzeczenia – na podstawie negatywnej opinii służbowej (brak takiego dowodu z dokumentu urzędowego), to tym samym wszelkie arbitralne rozgłaszanie przez służby specjalne lub osoby udzielające im pomocy, idą w zaparte, rozgłaszając kłamliwie wszem i wobec, że zostałam zwolniona ze Służby Celnej! Obecnie już jednak, nikt służbom specjalnym nie wierzy!

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW(1)

z dnia 17 kwietnia 2000 r.

w sprawie trybu przeprowadzania postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego oraz sposobu wykonywania kar dyscyplinarnych w stosunku do funkcjonariuszy celnych.

 

§ 12. Wykonanie kar dyscyplinarnych:

1) upomnienia, nagany, nagany z ostrzeżeniem, zakazu podwyższania stopnia służbowego przez 2 lata i zakazu zajmowania stanowisk kierowniczych przez 2 lata polega na doręczeniu orzeczenia ukaranemu oraz powiadomieniu o ukaraniu bezpośredniego przełożonego,

2) przeniesienia na niższe stanowisko służbowe polega na mianowaniu na niższe stanowisko służbowe,

3) obniżenia stopnia służbowego polega na wydaniu decyzji o utracie stopnia i przyznaniu stopnia bezpośrednio niższego,

4) wydalenia ze Służby Celnej polega na pisemnym zawiadomieniu ukaranego o zwolnieniu ze służby z dniem uprawomocnienia się orzeczenia.

 

Ponieważ brak jest dowodów z dokumentów urzędowych na okoliczność zwolnienia mnie ze służby w Głównym Urzędzie Ceł, co prawomocnie stwierdził dnia 3 czerwca 2008 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Sztrasbourgu, to tym samym mam prawo skutecznie żądać:

natychmiastowego zabezpieczenia moich potrzeb, w tym i na leki od astmy uczuleniowej, gdyż brak jakiegokolwiek leku, zagraża obecnie coraz juz bardziej mojemu życiu.

Za chwilę, może być już tak, że nie będę mogła dojść do przychodni zdrowia.

Andrzej Trzciński jako zleceniodawca w 1997 r. zamordowania mnie, złożonego do  służb specjalnych Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem swego adwokata Andrzeja Pacochy, widząc że coraz słabiej już oddycham, powiedział mi przed chwilą:

a dobrze, dobrze, o to wszystkim chodzi”.

Aby być wiarygodną, wprost aż do bólu, w załączeniu (zał. 1) do mego pisma przekazanego drogą elektroniczną do najwyższych organów administracji państwowej, dołączyłam w całości (ponieważ jest krótkie, ale treściwe!)  poniższe rozporządzenie (zał. 1), na które powoływałam się w treści niniejszego pisma,

Które jest faktycznym dowodem, na okoliczność, że nie zostałam zwolniona ze służby, a jednocześnie jest dowodem na okoliczność, że mój stosunek służbowy nawiązany ze mną aktem mianowania w Głównym Urzędzie Ceł z dniem 01.07.2000 r. trwa nieprzerwanie do nadal, a tym samym oznacza, że Minister Finansów ma obowiązek: dopuścić mnie do służby, wypłacić mi uposażenie ex tunc (wstecz), opłacać za mnie składki ZUS i odprowadzać od mego uposażenia podatek do Skarbu Państwa::    

 Krystyna Trzcińska

 zał. 1.

Stan prawny: 2004-12-01

zmiany:

 

2002-05-01

Dz.U.2002.43.403

 

§ 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW(1)

z dnia 17 kwietnia 2000 r.

w sprawie trybu przeprowadzania postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego oraz sposobu wykonywania kar dyscyplinarnych w stosunku do funkcjonariuszy celnych.

Na podstawie art. 80(2) ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 72, poz. 802 i Nr 110, poz. 1255) zarządza się, co następuje:

 § 1. 1. (3)Rzecznik dyscyplinarny niezwłocznie po otrzymaniu polecenia odpowiednio naczelnika urzędu celnego, dyrektora izby celnej albo ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydaje postanowienie o wszczęciu postępowania wyjaśniającego.
2. Postanowienie o wszczęciu postępowania wyjaśniającego rzecznik dyscyplinarny niezwłocznie doręcza funkcjonariuszowi celnemu, którego ono dotyczy.

3. Postanowienie o wszczęciu postępowania wyjaśniającego powinno zawierać w szczególności:
1) stopień, imię, nazwisko i stanowisko służbowe rzecznika dyscyplinarnego,

2) stopień, imię, nazwisko i stanowisko służbowe funkcjonariusza celnego, którego postępowanie wyjaśniające dotyczy,

3) zwięzły opis okoliczności mogących świadczyć o naruszeniu przez funkcjonariusza celnego obowiązku służbowego,

4) informację o przysługujących funkcjonariuszowi celnemu uprawnieniach związanych z wszczęciem postępowania wyjaśniającego.

§ 2. 1. Rzecznik dyscyplinarny w toku postępowania wyjaśniającego może przesłuchiwać świadków oraz przeprowadzać dowody z dokumentów oraz opinii biegłych konieczne do wyjaśnienia sprawy.

2. W postępowaniu wyjaśniającym należy umożliwić funkcjonariuszowi celnemu złożenie wyjaśnień oraz zgłoszenie innych wniosków dowodowych.

§ 3. 1. (4)Rzecznik dyscyplinarny, w terminie 30 dni od dnia wszczęcia postępowania wyjaśniającego, składa odpowiednio naczelnikowi urzędu celnego, dyrektorowi izby celnej albo ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego albo o umorzenie postępowania wyjaśniającego, o czym niezwłocznie zawiadamia funkcjonariusza celnego, którego wniosek dotyczy.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się sprawozdanie z wyników postępowania wyjaśniającego, dowody zebrane w toku postępowania wyjaśniającego oraz wnioski przedłożone przez funkcjonariusza celnego, którego postępowanie dotyczy.

§ 4. 1. (5)Postępowanie dyscyplinarne prowadzi odpowiednio naczelnik urzędu celnego, dyrektor izby celnej albo minister właściwy do spraw finansów publicznych lub wyznaczony przez niego funkcjonariusz celny, zwani dalej „prowadzącym postępowanie.
2. Postanowienie o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego powinno zawierać:
1) stopień, imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby, która wydaje postanowienie,

2) datę i miejsce wydania,

3) stopień, imię, nazwisko i stanowisko służbowe obwinionego,

4) stopień, imię, nazwisko i stanowisko służbowe rzecznika dyscyplinarnego,

5) stopień, imię, nazwisko i stanowisko służbowe prowadzącego postępowanie,

6) określenie czynu zarzucanego obwinionemu, ze wskazaniem czasu i miejsca jego popełnienia,

7) (6)datę powzięcia przez odpowiednio naczelnika urzędu celnego, dyrektora izby celnej albo ministra właściwego do spraw finansów publicznych wiadomości o naruszeniu przez obwinionego obowiązku służbowego,

8) podpis osoby wydającej postanowienie,

9) uzasadnienie.

3. Postanowienie o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego doręcza się niezwłocznie obwinionemu oraz rzecznikowi dyscyplinarnemu.

§ 5. 1. W toku postępowania dyscyplinarnego obwiniony funkcjonariusz celny, zwany dalej „obwinionym”, ma prawo do

1) zgłaszania wniosków dowodowych,

2) ustanowienia obrońcy,

3) odmowy składania wyjaśnień,

4) przeglądania akt i sporządzania notatek.

2. Obrońcą obwinionego może być wskazany przez niego funkcjonariusz celny, który uprawniony jest do reprezentowania obwinionego w granicach udzielonego na piśmie pełnomocnictwa.

§ 6. 1. Wnioski dowodowe obwiniony zgłasza na piśmie prowadzącemu postępowanie, który rozstrzyga o uwzględnieniu wniosku.

2. Prowadzący postępowanie może odmówić, w drodze postanowienia, uwzględnienia wniosku, jeżeli:

1) okoliczność, która ma być udowodniona, nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy albo jest już udowodniona zgodnie z twierdzeniem wnioskodawcy,

2) dowód jest nieprzydatny do stwierdzenia danej okoliczności lub nie da się przeprowadzić,

3) przeprowadzenie dowodu jest sprzeczne z prawem.

§ 7. 1. Prowadzący postępowanie zbiera materiał dowodowy i podejmuje czynności niezbędne do wyjaśnienia sprawy, a w szczególności przyjmuje wyjaśnienia od obwinionego, przesłuchuje świadków, zleca przeprowadzenie badań lub ekspertyz oraz zasięga niezbędnych opinii. Wyniki badań lub ekspertyz są przedstawiane w formie pisemnej.
2. Z przesłuchania obwinionego, świadków i biegłych sporządza się protokół.

3. Na wniosek obwinionego lub jego obrońcy prowadzący postępowanie może przeprowadzić przesłuchanie świadków z udziałem obwinionego i jego obrońcy oraz rzecznika dyscyplinarnego.

§ 8. 1. Postępowanie dyscyplinarne powinno być ukończone w terminie 30 dni od dnia jego wszczęcia.
2. Osoba, która wszczęła postępowanie dyscyplinarne, może, jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia postępowania dowodowego, przedłużyć postępowanie na czas określony, nie dłuższy jednak niż 6 miesięcy.

§ 9. 1. Prowadzący postępowanie, po zakończeniu postępowania dowodowego, zapoznaje obwinionego i jego obrońcę, jeżeli został ustanowiony, oraz rzecznika dyscyplinarnego z aktami postępowania i poucza o prawie zgłoszenia wniosku o ich uzupełnienie w terminie 3 dni, a także umożliwia przedstawienie wniosków dotyczących orzeczenia kończącego postępowanie dyscyplinarne, w terminie 7 dni. Przepis § 7 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
2. Obwiniony, po zapoznaniu się z aktami postępowania, podpisuje protokół sporządzony z tej czynności.

3. Odmowa obwinionego zapoznania się z aktami postępowania dyscyplinarnego lub złożenia podpisu stwierdzającego tę okoliczność nie wstrzymuje postępowania.

4. (7)Jeżeli rzecznik dyscyplinarny wnioskuje o orzeczenie jednej z kar określonych w art. 63 ust. 1 pkt 4-7 ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 72, poz. 802 i Nr 110, poz. 1255), a osobą, która wszczęła postępowanie dyscyplinarne, nie jest odpowiednio naczelnik urzędu celnego, dyrektor izby celnej albo minister właściwy do spraw finansów publicznych, to akta sprawy przekazywane są kierownikowi urzędu w celu orzeczenia kary dyscyplinarnej.

§ 10. 1. Orzeczenie dyscyplinarne powinno być sporządzone na piśmie i zawierać:
1) stopień, imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby, która wydaje orzeczenie,

2) stopień, imię, nazwisko i stanowisko służbowe obwinionego,

3) określenie czynu zarzucanego obwinionemu,

4) rozstrzygnięcie co do winy i kary,

5) uzasadnienie prawne i faktyczne orzeczenia,

6) pouczenie o prawie do wniesienia odwołania lub złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz o terminie i trybie wniesienia odwołania,

7) podpis osoby, która wydała orzeczenie, miejsce i datę wydania.

2. W uzasadnieniu prawnym należy wyjaśnić w szczególności podstawy prawne orzeczenia, z przytoczeniem przepisów prawa.

3. Uzasadnienie faktyczne orzeczenia powinno zawierać w szczególności wskazanie faktów, które zostały uznane za udowodnione, dowodów, na których się oparto, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówiono wiarygodności i mocy dowodowej. W uzasadnieniu należy wskazać okoliczności, które zostały wzięte pod uwagę przy wymiarze kary.

§ 11. Odpis prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego dołącza się do akt osobowych funkcjonariusza celnego, przeciwko któremu toczyło się postępowanie dyscyplinarne.

§ 12. Wykonanie kar dyscyplinarnych:

1) upomnienia, nagany, nagany z ostrzeżeniem, zakazu podwyższania stopnia służbowego przez 2 lata i zakazu zajmowania stanowisk kierowniczych przez 2 lata polega na doręczeniu orzeczenia ukaranemu oraz powiadomieniu o ukaraniu bezpośredniego przełożonego,

2) przeniesienia na niższe stanowisko służbowe polega na mianowaniu na niższe stanowisko służbowe,

3) obniżenia stopnia służbowego polega na wydaniu decyzji o utracie stopnia i przyznaniu stopnia bezpośrednio niższego,

4) wydalenia ze Służby Celnej polega na pisemnym zawiadomieniu ukaranego o zwolnieniu ze służby z dniem uprawomocnienia się orzeczenia.

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie(8)po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s