Czy w POLSCE „prezydent” wydaje nieistniejące akty prawne?

Uzyskanie odpowiedzi zgodnej z prawem, na zadane w tytule posta pytanie, jest bardzo istotne dla POLAKÓW, w celu pokojowego przejęcia władzy w POLSCE przez POLAKÓW, w ciągu nawet jednego dnia!

Jeśli „prezydent” z jakichś powodów, chociażby formalnych, wydaje bezskuteczne pisma, zamiast aktów prawnych, to POLACY mają prawo wiedzieć:

 • w jakim celu i w jaki sposób to czyni (poznać wadę)?

 • dlaczego tak arbitralnie (bezprawnie) działa  „prezydent” na czyje polecenie i w jakim celu?

 • jak usunąć takie bezskuteczne pisma, które wyszły na zewnątrz Pałacu Prezydenckiego?

 • jakie szkody z tego powodu ponieśli POLACY i POLSKA?

 • kiedy zainicjowano takie przestępcze działania, kto jest winny?

 • kto zrekompensuje POLSCE, POLAKOM poniesione ogromne straty i szkody?

 • jeśli wina leży po stronie „prezydenta”, to należy sprawdzić, czy został legalnie wybrany, czy chociażby z powodów formalnych, faktycznie jest Prezydentem RP, czy też nie ma ważnego dokumentu upoważniającego go do przejęcia obowiązków Prezydenta RP i dlatego np. służy nie POLSCE i nie POLAKOM, a tylko pobiera uposażenie od POLSKI za niszczenie POLSKI i POLAKÓW?

Aby uzyskac odpowiedzi na zadane powyżej pytania, należy wyjaśnić najpierw pojęcie: co to jest bezskuteczny akt prawny?

Bezskuteczny akt prawny jest wtedy, gdy sporządzony dokument, który wyszedł na zewnątrz organu, nie spełnia formalnych wymogów dokumentu urzędowego, a tym samym nie jest dowodem na okoliczność treści tego pisma.

Bezskuteczny dokument lub pismo, nie wywołuje skutków prawnych ex-tunc (wstecz), bez względu na to, ile czasu upłynęło od czasu jego doręczenia, ogłoszenia, nie wchodzi do obiegu prawnego, na jego podstawie nikt nie może wywodzić sobie jakichkolwiek skutków prawnych.

Pismo wadliwe pod względem formalnym (dokument), jako że nie jest dowodem na okoliczność treści nim wadliwie poświadczonej, z tego powodu nigdy nie podlega wykonaniu.

 Pisma (dokumenty), nie spełniające wymogów formalnych, dotyczących pieczęci nagłówkowej, pieczęci urzędowej (okrągłej) przewidzianych prawem dla dokumentów urzędowych, sąnieaktami.

 Wobec tego powstaje pytanie: co to jest akt prawny? Akt prawny

http://pl.wikipedia.org/wiki/Akt_prawny

Akt prawny:

 • rezultat tworzenia prawa przez właściwy organ państwowy lub organ do tego upoważniony.

 • rozumiany jest też jako działanie organu państwa lub podmiotu prawnego, zgodne z obowiązującymi przepisami w celu wywołania skutków prawnych w konkretnym stosunku prawnym (orzeczenie lub inna czynność prawna).

W POLSCE obowiazuje domniemania faktyczne i prawne, że organy państwa (prawnego), jakim rzekomo jest POLSKA, wydają akty prawne, formalnie skuteczne, spełniające wymogi formalne dokumentu urzędowego.

 A co jest, gdy jak w sytuacji obecnej, wszystkie organy rozmyślnie, działają jako mafia okupanta żydowskiego #Israel #jews i doręczają (bezskutecznie) POLAKOM tylko i wyłącznie wadliwe pod względem formalnym dokumenty, którym nie przysługuje prawo skutecznego zaskarżenia (brak przepisów prawa) przed jakimkolwiek właściwym organem państwa? Co gdy np. wszystkie organy państwa, okupanta np. żydowskiego potajemnie wobec POLAKÓW, posługują się fałszywą pieczęcią urzędową (okrągłą)?

 Czy w Polsce obecnie ma miejsce taka sytuacja, że POLSKA nie jest już państwem prawa, gdyż została przejęta przez wrogie siły okupanta żydowskiego, przy użyciu fałszywej pieczęci urzędowej (okrągłej)?

 Przeanalizujmy więc, jak się obecnie faktycznie rzeczy mają w POLSCE.

Proponuję w tym celu przeczytać artykuł: Dlaczego na polskiej pieczęci sądowej jest znak Bestii?

http://monitorpolski.wordpress.com/2011/03/04/dlaczego-na-polskiej-pieczeci-sadowej-sa-gwiazdy-dawida/

 Znak bestii *** 666 faktycznie został umieszczony bezprawnie, a więc arbitralnie (bez podstawy prawnej), na pieczęciach urzędowych (okrągłych) w sądach na terytorium POLSKI, przez żydów rządzących (nielegalnie) POLSKĄ.

Bardzo wymownym przykładem jest „znak Bestii” „***” 666 w formie trzech gwiazd Dawida na polskiej pieczęci sądowej(>link). Został on wprowadzony po „transformacjach ustrojowych” na początku lat 90-tych i od tego momentu sądy zaczęły pełnić rolę egzekutora systemu represji.

 zał. 1.

Przykładowa pieczęć sądu, ze znakiem bestii

Przykładowa pieczęć sądu ze znakiem bestii

Symbolem żydów, jest nią menora, natomiast gwiazda Dawida, tzw. „pieczęć Salomona” jest obecnie symbolem Rotszyldów – satanistycznych mafiozów, wyznawców Lucyfera, których celem jest panowanie nad światem – patrz Protokoły Mędrców Syjonu, Testamet Rotszylda, Synagoga Szatana itd.

 Zob. też:http://www.overlordsofchaos.com/html/jewish_conspiracy_45.html

Protokoły Mędrców Syjonu 1896 rok – Podstawy zniszczenia Świata

 http://newspaper.hvs.pl/protokoly-medrcow-syjonu-1896-rok-podstawy-zniszczenia-swiata

 Heksagram:

Symbol znany z judaizmu (gwiazda Dawida, gwiazda Syjonu) wykorzystywany przez tę religię po XII wieku n.e., w XVII w. przyjęty jako godło, także na fladze Izraela.

Przykładowy obraz heksagramu https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR5KKSLDbu574_sN0jmwmYyJXMefFAJpake0hQqs7QDE9oVcPvb1g 

Jeśli faktycznie na POLSKIEJ pieczęci urzędowej jest znak *** czyli 666 – znak bestii, lub inny dodatkowy, nie przewidziany w ustawie o godle…, to znaczy, że pieczęć urzędowa jest sporządzona niezgodnie z ustawą o godle, a tym samym oznacza, że przy zmowie milczenia żydowskiego rządu w POLSCE, przystawiana jest na dokumentach nielegalna pieczęć, co faktycznie oznacza brak pieczęci urzędowej (okrągłej) na dokumencie, a to znaczy że organy w POLSCE rozmyślnie wydają bezskuteczne dokumenty np. pozbawione ważnej pieczęci urzędowej (okrągłej). Przystawiana obecnie pieczęć urzędowa (okrągła) przez organy państwa na terytorium POLSKI, ma w otoku pieczęci znak żydowskiej gwiazdy:jedną dwie lub trzy.

 Z wyłączeniem Kancelarii Premiera, gdzie w otoku pieczęci jest umieszczony nielegalny znak: „oko” (masońskie?).

Brak wymaganego elementu w pieczęci lub umieszczenie niedopuszczalnego/lnych prawem elementu/ów w pieczęci, czyni tą pieczęć nie ważną, co oznacza faktycznie – brak ważnej pieczęci urzędowej (okrągłej), a to znaczy że organy państwa na terytorium Rzeczypospolitej POLSKIEJ wydają rozmyślnie wadliwe dokumenty, zapewne na polecenie wrogiego POLSCE państwa Israel? Żydowskie organy państwa w POLSC, wydają bezskuteczne ex-tunc (wstecz) akty prawne, na których podstawie, żadna strona nie może wywodzić sobie jakichkolwiek skutków prawnych. Ale ponieważ żydowski rząd w POLSCE działa jak mafia, to arbitralnie uzurpuje sobie prawo do wykonywania pism, nie mających mocy władczej, pozbawiając w ten sposób POLAKÓW prawa do sądu i do wymiaru sprawiedliwości.

Powstaje pytanie: jakie znaczenie na dokumencie pełni – pieczęć urzędowa (okrągła)?

Pieczęć urzędowa (okrągła) – jest to:

 • znak własnościowy osób prawnych, stanowiący świadectwo wiarygodności, nadający moc prawną pismu lub dokumentowi.

 • jest również środkiem zabezpieczającym nienaruszalność zamkniętego pisma lub dokumentu.

Odcisk pieczęci umieszczany jest na dokumentach, które zgodnie z odrębnymi przepisami, wymagają tego dla swej ważności.

Legalna definicja „pieczęci urzędowej” zawarta została w art. 16c ustawy z 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (tekst jednolity: DzU z 2005 r. nr 235, poz. 2000).

Z przepisu tego wynika, że cyt.: „Urzędową pieczęcią jest metalowa, tłoczona pieczęć okrągła zawierająca pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, aw otoku napis odpowiadający nazwie podmiotu uprawnionego do używania urzędowej pieczęci”.

Wobec czego sprawdźmy, jakiej pieczęci urzędowej (okrągłej) używa obecny tzw. prezydent na terytorium POLSKI, a tym samym sprawdzimy: czy jest legalnym „prezydentem”. Legalny „prezydent” posługiwałby się tylko legalną pieczęcią urzędową (okrągłą).

Fałszywy prezydent na terytorium POLSKI, musiałby posługiwać się fałszywą pieczęcią urzędową (okrągłą), gdyż innych możliwości – brak!

W celu sprawdzenia, jaką pieczęć urzędową (okrągłą) umieszcza prezydent, posłużyłam się przykładowo pieczęcią przystawioną na akcie mianowania Marka Papały na nadinspektora Policji przez Aleksandra Kwaśniewskiego (zał. 2), gdyż dokument ten (bezskuteczny) znajduje się na oficjalnej stronie internetowej Marka Papałyi każdy może sprawdzić, jak się faktycznie rzeczy mają.:

http://www.marekpapala.pl/dokumenty.html

 Co widzimy na zał. 2?

zał. 2

Bezskuteczny akt mianowania Marka Papały przez Aleksandra Kwaśniewskiego

(nie wywołujący skutków prawnych)

, na stopień – nadinspektora Policji.

Bezskuteczny akt mianowania (nie wywołujący skutków prawnych) Marka Papały przez Aleksandra Kwaśniewskiego na stopień - nadinspektora Policji.

Na pieczęci urzędowej (okrągłej), faktycznie jest wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, a w otoku napis odpowiadający nazwie podmiotu uprawnionego do używania tej pieczęci urzędowej: „Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej”, ale w otoku widzimy dodatkowy (nielegalny) element, będący symbolem masonerii.

Widzimy znak „X” umieszczając ten „X” przykładowo na tarczy zegara. Punkty początku i końca linii „X” znajdą się na godz. 2,4,8,10. Na godz. 12 mamy „*”. Można to sprawdzić na zał. 3. Analizowana pieczęć „prezydenta”, która jest z okresu „Kwaśniewskiego”, być może do chwili obecnej, ewoluowała dalej i trzecia „*” obecnie może już być umieszczona na godzinie „6” (przykład rozmieszczenia natarczy zegara,nielegalnych punktów, w otoku pieczęci urzędowej prezydenta) nielegalnego znaku umieszczonego w otoku pieczęci urzędowej (okrągłej) „prezydenta”, co niepodważalnie (expressis verbis), czyni wszystkie czynności podejmowane przez „prezydentów”, po tzw. „Okrągłym Stole” za prawne i bezskuteczne ex tunc (wstecz), nie mogącymi wywoływać jakichkolwiek skutków prawnych!

zał. 3

Wadliwa pieczęć urzędowa (okrągła) Prezydenta  Rzeczypospolitej polskiej używana na terytorium POLSKI, gdy rzekomym „prezydentem” Rzeczypospoltej Polskiej był Aleksaander Kwaśniewski.

Wadliwa pieczęć urzędowa (okrągła) Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej używana na terytorium POLSKI, za czasów Aleksandra Kwaśniewskiego, jako rzekomego Prezydenta RP..

 „X” jest wspólnym symbolem dla satanistów. Wszystkie grupy łączy coś wspólnego, a mianowicie protest i bunt skierowany przeciw istniejącemu porządkowi społecznemu.

Sprawdźmy definicję masonerii:

Słownik Le Robert słowo “masoneria” definiuje w sposób następujący:

“Stowarzyszenie międzynarodowe, częściowo tajne,którego członkowie rozpoznają się poprzez pewne znaki i emblematy”.

 Co znaczy, że władzę w POLSCE przejął, ktoś komu przysługuje odpowiednik – bestii, interpretowany trzema heksagramami, czyli trzema sześcioramiennymi gwiazdami. Odpowiednikiem „***”, jest „666”.

Kogo więc reprezentowali tzw „prezydenci”, wybierani w POLSCE, po tzw. „Okrągłym Stole”?

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s