Bojkotując „wybory” – zdelegitymizujemy władzę w POLSCE

images (6)

Legitymizacja (upoważnienie do działania). Najbardziej rozpowszechnioną formą legitymacji władzy są wolne wybory, co łączy się z przekonaniem, że źródłem władzy jest naród. Delegitymizacja władzy – utrata aprobaty społecznej przez władzę.

Nie wiem czy POLACY zdają sobie sprawę, że z powodu zaniedbań strony POLSKIEJ z okresów wcześniejszych i podstępu, oszustw, intryg, masonów/żydów, POLSKA  w chwili obecnej praktycznie  nie jest państwem, bo nie ma prawomocnych symboli narodowych. Zjawiskiem nierozłącznym od państwa jest władza. Skoro brak jest prawomocnych symboli narodowych, to brak jest suwerennego państwa. Skoro brak jest państwa, to brak też jest legalnej władzy. Obecna władza na terytorium POLSKI jest niepodważalnie nielegalna, ponieważ nie może wydać ani jednego ważnego aktu prawnego, podlegającego wykonaniu.

Sytuację tą podstępnie wykorzystali polskojęzyczni masoni/żydzi, w celu przejęcia terytorium POLSKI, które sowicie winagradzani przekazali pod zarząd Izraela.

Aby POLACY mogli nie dopuścić do przejęcia terytorium POLSKI przez Izrael, to muszą zdelegitymozować obecną, nielegalną władzę masońsko/żydowską, pasożytującą na POLAKACH i rozgrabiającą POLSKĘ z posiadanego majątku, aby w drodze pokojowej REWOLUCJI NARODOWEJ (delegitymizacja całościowa władzy masońsko/zydowskiej) wprowadzić legitymizowaną uprzednio, władzę kierowniczą, składającą się w całości z POLAKÓW.

Sam bojkot wyborów przez NARÓD POLSKI, czyli delegitymizacja władzy, nie załatwia sprawy w sytuacji, gdy faktycznie delegitymizacja władzy na terytorium POLSKI ma na celu odsunięcie od władzy – masonów/żydów, którzy nielegalnie ją przejęli w okresie od 1927 r. do nadal (data bezskutecznego rozporządzenie prezydenta – o godle)! W takiej sytuacji całkowite przejęcie władzy na terytorium POLSKI może nastąpić tylko, w drodze pokojowej Rewolucji Narodowej.

 REWOLUCJA NARODOWA: bojkot wyborów na żydowskiego prezydenta

http://trzcinska.neon24.pl/post/120577,rewolucja-narodowa-bojkot-wyborow-na-zydowskiego-prezydenta

Ponieważ masoni/żydzi sprawują władzę na terytorium POLSKI nielegalnie, bo nie mają ważnych, prawomocnych pieczęci, będących symbolami własnościowymi osób prawnych stanowiących świadectwo wiarygodności, nadając moc prawną pismu lub dokumentowi, dlatego nigdy nie są właściwym organem państwowym, upoważnionym do tworzenia prawa a tym samym i do sprawowania władzy: ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej na terytorium POLSKI, gdyż nie mogą wydać ani jednego ważnego aktu prawnego, a to znaczy że masoni/żydzi sprawują władzę na terytorium POLSKI tylko pozornie, gdyż ich pisma nie mogą uzyskać mocy władczej, dlatego nie podlegają wykonaniu ani skutecznemu zaskarżeniu. Nielegalna władza masońsko/żydowska jednak (nielegalnie) poddaje wykonaniu bezskuteczne pisma które sporządza, nie mające mocy władczej.

Pieczęć urzędowa – jest to znak własnościowy osób prawnych, stanowiący świadectwo wiarygodności, nadający moc prawną pismu lub dokumentowi. Jest również środkiem zabezpieczającym nienaruszalność zamkniętego pisma lub dokumentu.

Akt prawny – rezultat tworzenia prawa przez właściwy organ państwowy lub organ do tego upoważniony. Akt prawny rozumiany jest też jako działanie organu państwa lub podmiotu prawnego, zgodne z obowiązującymi przepisami w celu wywołania skutków prawnych w konkretnym stosunku prawnym (orzeczenie lub inna czynność prawna).

Dlatego POLACY jeszcze przed zdelegitymizowaniem władzy masońsko/żydowskiej, muszą opracować sposób przejęcia władzy, przygotować kadrę kierowniczą do wstawienia, w miejsce zdejmowanych z urzędu masonów/żydów, którzy nie posiadają legitymacji do jej sprawowania na terytorium POLSKI.

images (7)

Moim zdaniem prawidłową propozycję na tą okoliczność przygotował ppłk pil. mgr Jan Morek. Całość propozycji, pod poniższym linkiem.

Warunki Odrodzenia Narodu Polskiego

http://wolna-polska.pl/wiadomosci/warunki-odrodzenia-narodu-polskiego-2015-03

Poniżej cytuję kilka warunków dotyczących Odrodzenia Narodu Polskiego, wskazanych w powyższym linku:

Polska, aby mogła się odrodzić, musi się ze sobą porozumieć. Porozumienie to musi dotyczyć:

 1. przyszłej kadry kierowniczej i jej odpowiedniego przygotowania,

 2. musi powołać zespół organizacyjny w składzie około 25 osób, który określi podstawowe zasady i cele pracy,

 3. musi określić cel, do którego dążymy,

 4. musi ustalić formę przyszłego państwa RP: czy odradzające się państwo polskie będzie miało charakter świecki, religijny, feudalny, kapitalistyczno-imperialny, globalistyczny, narodowy, egzystencjalistyczny itp. oraz jak będzie się kształtować gospodarka i jej prawa własnościowe,

 5. musi powołać do realizacji zakładanego celu tzw. trzecią siłę polityczną Polski zwanąOrganizacją Narodu Polskiego, której głównym zadaniem będzie opracowanie zasad programowych, gospodarczych, społecznych i politycznych oraz sposobów przejęcia władzy, bo to władza jest podstawą naszej egzystencji.

NARÓD POLSKI bezwzględnie musi odsunąć od władzy masonów/żydów, z uwagi na to że nie mają ważnych aktów prawnych mających moc władczą (powołań do służby/pracy), upoważniających ich do zajmowania tych stanowisk i sprawowania władzy na terytorium POLSKI. Wyjaśnienie pod linkami:

Sposób POLAKÓW, na odzyskanie władzy na terytorium POLSKI.http://trzcinska.neon24.pl/post/117104,sposob-polakow-na-odzyskanie-wladzy-na-terytorium-polski

Czy w POLSCE „prezydent” wydaje nieistniejące akty prawne?

http://trzcinska.neon24.pl/post/114886,czy-w-polsce-prezydent-wydaje-nieistniejace-akty-prawne

Czy Seremet działa pod fałszywą pieczęcią urzędową?

http://trzcinska.neon24.pl/post/114523,czy-seremet-dziala-pod-falszywa-pieczecia-urzedowa

Bujaj się Seremet, ze swoim prywatnym podpisem!

http://trzcinska.neon24.pl/post/115014,bujaj-sie-seremet-ze-swoim-prywatnym-podpisem

Nowa struktura: Organizacja Narodu Polskiego (wg propozycji Jana Moreka, o której było wyżej), w trybie natychmiastowym musi ustalić sposób usunięcia z symboli narodowych POLSKI, nielegalnych symboli masońsko/żydowskich, wprowadzonych podstępnie, do godła i do otoku pieczęci urzędowej (okrągłej) z pogwałceniem: 1) zasad techniki prawodawczej, 2) podstaw i cech rozporządzenia, w celu jak najszybszego (w pierwszej kolejności) uprawomocnienia symboli narodowych POLSKI.

Dz.U. 2002 nr 100 poz. 908 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”http://bit.ly/1BBcCha

Niezbędne jest w trybie natychmiastowym, uprawomocnienie symboli narodowych: godło, pieczęcie, flaga, hymn i inne, z uwagi na bezskuteczność rozporządzenia prezydenta o godle z 1927 r.

Polskie Symbole Narodowe http://www.symbolenarodowe.pl/

Symbole Narodowe to nie tylko hymn, godło i flaga, ale także inne, które charakteryzują naszą Polskość. Są to między innymi:

 1. stroje ludowe

 2. mundur wojskowy

 3. tradycje ludowe

 4. legendy.

System polityczny państwa, określa konstytucja. Skoro od 1927 r. POLSKA nie ma prawomocnych symboli narodowych, tzn. że obecna konstytucja również nie jest – prawomocna. KONSTYTUCJA  określa ustrój państwa oraz prawa i obowiązki obywateli, a także stosunki gospodarcze w państwie.

Ustrój państwa określony jest przez: 

 1. wskazanie, skąd wywodzi się władza w państwie; 

 2. wskazanie organów władzy państwowej, ich upoważnień i obowiązków; 

 3. określenie jakie są wzajemne relacje pomiędzy organami władzy państwowej.

Powstaje pytanie: czy POLSKA jest państwem demokratycznym?

POLSKA nie jest państwem demokratycznym, ponieważ nie ma ważnej konstytucji, dlatego że nie ma ważnych/skutecznych (istniejących) symboli narodowych.

 Aby uznać państwo za demokratyczne, należy przyjąć następujące kryteria oceny:

 1.   władzę w państwie sprawuje lud, ogół społeczeństwa;

 2. władza ludu nie jest nieograniczona, ograniczają ją prawa jednostki;

 3. społeczeństwo powołuje i, co trudniejsze, także odwołuje organy władzy państwowej;

 4. prawo wyborcze nie faworyzuje żadnej grupy społecznej;

 5. reżimem politycznym w państwie jest reżim demokratyczny.

Obecnie władzy w POLSCE nie sprawuje lud ani ogół społeczeństwa, a tylko POLSKĄ podstępnie, nielegalnie zarządza Izrael, przez polskojęzycznych masonów/żydów, którzy wykonują nakazy/zakazy i spełniają cele Izraela, pod jurysdykcją talmudyczną, stosowaną wobec POLAKÓW na terytorium POLSKI, przez wszystkie władze: ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.

Dlatego POLACY mają bezwzględny obowiązek zdelegitymizować obecną masońsko/żydowską władzę na terytorium POLSKI i doprowadzić do legitymizacji nowej władzy, składającej się w całości z POLAKÓW.

Legitymizacja władzy http://pl.wikipedia.org/wiki/Legitymizacja_w%C5%82adzy

Legitymizacja (dosłownie: upoważnienie do działania) to (według Eugeniusza Zielińskiego)„uprawnienie rządzących do podejmowania wiążących decyzji, przy równoczesnej aprobacie rządzonych”. 

Seymour Martin Lipset przedstawia ją natomiast jako „wysiłki podejmowane w celu wywołania i utrzymania opinii, że istniejące instytucje polityczne są najbardziej odpowiednie i właściwe dla społeczeństwa„.

Udzielenie legitymizacji opiera się na kryterium dobrowolności, a więc wyklucza przemoc i strach jako źródło podporządkowania.

W państwach demokratycznych najbardziej rozpowszechnioną formą legitymacji władzy są wolne wybory, co łączy się z przekonaniem, że źródłem władzy jest naród. W systemach niedemokratycznych czynnikiem legitymizującym władzę jest ideologia. Istnienie legitymizacji zmniejsza szanse napięć i destabilizacji państwa. Przeciwieństwem legitymizacji jest delegitymizacja systemu politycznego.

Legitymizacja władzy definiowana jest jako cecha szczególna systemu politycznego, gwarantująca rządzącym moc stanowienia prawa i podejmowania wiążących decyzji, które będą do przyjęcia przez rządzonych. David Beetham rozpatrując zagadnienie legitymizacji, wyróżnia jej trzy elementy: reguły (które obowiązują w danej grupie społecznej), przekonania (zarówno rządzących, jak i rządzonych) oraz zachowania (czyli, przyzwolenie grup podporządkowanych na bycie rządzonymi). Te trzy składowe są niezbędne dla uznania prawomocności władzy. Poziom legitymizacji władzy uznawany jest za jeden z kluczowych elementów wpływających na stabilność ustrojową państw. Złożoność wielu wydarzeń o charakterze społecznym, gospodarczym czy politycznym

Delegitymizacja władzy – utrata aprobaty społecznej (legitymizacji) przez władzę. Polega na różnie motywowanym, fragmentarycznym lub całkowitym, krótkookresowym lub trwałym wycofaniu akceptacji różnych kręgów społeczeństwa dla systemu politycznego i podmiotów władzy; jest to spadek zdolności systemu do zaspokajania potrzeb społecznych; źródłem delegitymizacji jest niezadowolenie wynikające z tego, że system polityczny traci swoją sprawność zaspokajania żądań kierowanych pod jego adresem. Odwrotną do delegitymizacji jest legitymizacja systemu politycznego.

Rewolucja http://pl.wikipedia.org/wiki/Rewolucja

O władzy i państwie  w encyklopedycznym skrócie.

http://k_sidorczuk.republika.pl/wladza.htm

Władza opiera się na faktycznej mocy (lub pozorach, wytworzonych przez sprawujących władzę, że taką moc posiadają) oraz na autorytecie. Autorytet opiera się na legitymizacji władzy, czyli istniejącym przekonaniu, że sprawowanie władzy przez daną grupę jest uzasadnione, usprawiedliwione, powinno być aprobowane.

Od 1927 r. rządy masońsko/żydowskie na terytorium POLSKI były sprawowane w sposób ciągły – nieformalnie, a jednocześnie patologicznie, bo miały talmudyczny charakter, co podważa przekonanie POLAKÓW o źródle władzy (że władzę sprawuje Naród Polski), oraz zdolności rządzących żydów do artykułowania interesu NARODU POLSKIEGO.

PAŃSTWO to suwerenna organizacja polityczna wyposażona we władzę sprawowaną nad ograniczonym terytorium i zamieszkującymi je ludźmi. Ich przynależność do państwa jest sformalizowana (podlega prawu – obywatelstwo), w taki sposób, że występują stosunki: władzy i podporządkowania. Organy władzy państwowej, dążąc do utrzymania określonego ładu społecznego w państwie, podporządkowują sobie (wpływają na zachowania), członków społeczeństwa.

KONSTYTUCJA określa ustrój państwa oraz prawa i obowiązki obywateli, a także stosunki gospodarcze w państwie. 

Ustrój państwa określony jest przez: 

 1. wskazanie, skąd wywodzi się władza w państwie;

 2. wskazanie organów władzy państwowej, ich upoważnień i obowiązków; 

 3. określenie jakie są wzajemne relacje pomiędzy organami władzy państwowej.

Konstytucja  państwa jest ustawą o najwyższej randze, zwaną dlatego ustawą zasadniczą. Określa ustrój społeczny i polityczny państwa, to znaczy: podstawowe organy państwa, ich wzajemne oddziaływania, ich uprawnienia, cele działalności państwa, zakres praw i obowiązków obywatela państwa oraz prawa własności w państwie. Wszystkie akty prawne mogą być stanowione i zmieniane zgodnie z postanowieniami zawartymi w konstytucji oraz muszą być z nią zgodne pod względem wartości chronionych przez konstytucję. Wreszcie może być stanowiona i zmieniana w specjalny, inny niż dla pozostałych ustaw, sposób.

Rewersem tego procesu jest delegitymizacja dotychczasowej wizji dominującej. Skuteczność delegitymizacyjnych zabiegów nie jest uzależniona wyłącznie od siły podmiotu politycznego, ale również od warunków kontekstu.

Poniżej skopiowałam przypadkową moją rozmowę na twitterze, przeprowadzoną ze studentem politologii na WSKSiM, toczącą się na skutek mego posta REWOLUCJA NARODOWA: bojkot wyborów na żydowskiego prezydenta opublikowanego na Neon24.pl. Który po

Paweł Kubala

@Pawel_Kubala OBSERWUJE CIĘ

student politologii na WSKSiM, redaktor naczelny portalu prawapolityka.pl

 Polska
  1. REWOLUCJA NARODOWA: bojkot wyborów na żydowskiego prezydenta – Krystyna Trzcińska-NEon24.pl –

  2. Jak słyszę „bojkot wyborów” to się tylko uśmiecham. Politykom o to chodzi, żeby tylko ich elektorat poszedł na wybory.

  3. POLAK, przez bojkot wyborów, delegitymizuje żydowskie rządy w POLSCE . Pozbawienie zdolności władzy!!

  4. Przez lata nikt nie zwraca uwagę na tą „delegitymizację” i kolejny raz nie zwróci, po prostu wybory wygrają ci, co zwykle.

Autor: Krystyna Trzcińska

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Connecting to %s